do pobrania PDF

1. Organizator:

Dom Kultury „BIAŁOGON”, Kielce ul. Pańska 1a,

Tel. 413452737; www.dkbialogon.pl, e–mail: sekretariat@dkbialogon.pl

(dalej zwany „Organizatorem”)

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Muzycznej Kuźni – warsztaty Kielce 2022”, przyjmuje się nazwę skróconą: „MK2022”.

3. Termin:

Od 17 stycznia do 21 stycznia 2022r.

4. Miejsce MK2022:

Centrum Kongresowe Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Świętokrzyskie, Polska

5. Cel MK2022:

 1. edukacja kulturalna i artystyczna z zakresu śpiewu, gry na gitarze elektrycznej, basowej i perkusji, obsługi urządzeń muzycznych;
 2. integracja środowiska muzycznego, w tym muzyków początkujących z profesjonalnymi artystami,
 3. propagowanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Oficjalnym źródłem informacji na temat MK2022 jest strona internetowa: www.muzycznakuznia.pl.

7. Program:

Program „MK2022” składa się z trzech części: warsztatów, koncertów i zajęć COMBO.

8. Na potrzeby organizacyjne, programowe i płatności warsztaty zostały podzielone wg. Harmonogramu MK2022 (zamieszczony poniżej – punkt 13).

9. Prowadzący warsztaty MK2022:

 1. Gitara elektryczna: Rafał Pitula, Jacek Królik, Grzegorz Skawiński
 2. Gitara basowa: Dariusz Jurkowski, Bartek Królik
 3. Perkusja: Krzysztof Pitula, Bartłomiej Szopix Czerniachowski
 4. Wokal: Paweł Okła, Aleksandra Królik
 5. Poszukiwanie i pielęgnowanie gitarowego brzmienia – Jakub Jakubowski

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących warsztaty przed i w trakcie MK2022.

11. Koncerty w ramach MK2022

W ramach MK2022 planowane są następujące koncerty:

 1. „Jam Session z Mistrzami” – (Królik, Królik, Królik, Skawiński, Szopix Czerniachowski) – 19 stycznia 2022 (środa) Klub Muzyczny „Czerwony Fortepian”, ulica Piotrkowska 12, godzina 20:00,
 2. Koncert podsumowujący – „Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze” 20 stycznia 2022 (czwartek) Klub Muzyczny „Czerwony Fortepian”, ulica Piotrkowska 12, godzina 20:00.

12. Koncerty mają charakter otwarty (wstęp wolny).

13. Harmonogram MK2022:

Program warsztatów podzielony został na cztery moduły wg. poniższego harmonogramu:

MODUŁ W1  Warsztaty Muzyczne 17.01.2022 – 18.01.2022 – warsztaty dwudniowe

Poniedziałek (17 stycznia 2022)
– gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) – godzina 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30

– gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30

– perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30

– wokal (prowadzący Paweł Okła) – 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30

Wtorek (18 stycznia 2022)
– gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) – godzina 10:00 – 13:00

– gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 10:00 – 13:00

– perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00

– wokal (prowadzący Paweł Okła) – 10:00 – 13:00,

– zajęcia COMBO – przygotowania do koncertu finałowego Muzycznej Kuźni – 14:00 – 17:00

MODUŁ W2 – Warsztaty „Master Class” 19.01.2022r. – 20.01.2022r. – warsztaty dwudniowe

Środa (19 stycznia 2022)

– klasa gitary elektrycznej (prowadzący Jacek Królik i Grzegorz Skawiński):

– rozgrzewka z Królikiem (prowadzący Jacek Królik) – godzina 10:00 – 11:30;

– mistrzowskie uderzenie (prowadzący Grzegorz Skawiński) – godzina 11:30 – 13:00; 14:00 – 16:30

– klasa gitary basowej (prowadzący Bartek Królik) – godzina 10:00 –13:00; 14:00 -16:30

– klasa perkusji (prowadzący Bartłomiej Szopix Czerniachowski) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30

– klasa wokalu (prowadzący Aleksandra Królik) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30

Czwartek (20 stycznia 2022)

– klasa gitary elektrycznej (Jacek Królik) – godzina 10:00 – 13:00 , 14:00 – 16:30

– indywidualne konsultacje dla wytrwałych  z Jackiem Królikiem. Zdradzanie najskrytszych tajemnic – godzina 16:30 – 17:30

– klasa gitary basowej (prowadzący Bartek Królik) – godzina 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30

– klasa perkusji (prowadzący Bartłomiej Szopix Czerniachowski) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30

– klasa wokalu (prowadzący Aleksandra Królik) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30

MODUŁ W3 – warsztaty „Poszukiwanie i pielęgnowanie gitarowego brzmienia” 21.01.2022r. – warsztaty jednodniowe

Piątek (21 stycznia 2022)

– szkolenie „Poszukiwanie i pielęgnowanie gitarowego brzmienia” – Jakub Jakubowski – 10:00 – 13:00

MODUŁ W4 –  Uczestnictwo we wszystkich modułach 17-21 stycznia 2022 – czyli całe warsztaty! POLECAMY 😉

14. Warunki uczestnictwa:

 1. przesłanie „Zgłoszenia” sporządzonego na formularzu platformy www.online.muzycznakuznia.pl w terminie do dnia 13 stycznia 2022,
 2. dokonanie wpłaty za udział w MK2022 zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 3. zarejestrowanie się w biurze Organizatora w dniu rozpoczęcia zajęć w ramach MK2022 dla wybranego modułu,
 4. udział w zajęciach z własnym instrumentem: gitarzyści i basiści z własną gitarą, perkusiści z własnym zestawem pałek perkusyjnych.

Organizator zachęca do przywiezienia własnych wzmacniaczy oraz padów lub werbli ze statywem do ćwiczeń perkusyjnych.

15. Koszt uczestnictwa:

 1. Warsztaty Muzyczne 17.01.2022 – 18.01.2022 (moduł W1) Koszt:170 zł
 2. Warsztaty „Master Class” 19.01.2022 – 20.01.2022r. – (moduł W2) Koszt: 240 zł 
 3. Warsztaty „Poszukiwanie i pielęgnowanie gitarowego brzmienia” – 21.01.2022 – (moduł W3) Koszt: 30 zł
 4. Uczestnictwo we wszystkich modułach – CAŁE WARSZTATY (moduł W4, czyli W1+W2+W3) Koszt: 290 zł

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.muzycznakuznia.pl oraz www.dkbialogon.pl

16. Sposób płatności: za pomocą platformy www.online.muzycznakuznia.pl lub w drodze wyjątku gotówką w dniu rozpoczęcia wybranego modułu.

17. Wycofanie z uczestnictwa i zwrot wpłat:
Wpłaty za uczestnictwo w MK2022 nie podlegają zwrotowi. 

18. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia:

 1. obsługę techniczną i bazę warsztatową,
 2. w dniach 17-21 stycznia – ciepłe i zimne napoje oraz skromny ciepły posiłek.

19. Organizator nie zapewnia noclegów dla osób przyjezdnych.

20. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.

21. Zgłoszenie do udziału w MK2022 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

22. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika MK2022.

23. Dane osobowe uczestników MK2022 będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Klauzula informacyjna wymagana przez art. 13 ww. rozporządzenia stanowi załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.

24. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w Zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 1 niniejszego regulaminu, jest warunkiem wzięcia udziału w MK2022.

25. Uczestnicy MK2022 przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora, w sposób nieograniczony co do czasu i terytorium, prawa do artystycznych wykonań stworzonych w ramach MK2022, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 26 niniejszego  regulaminu.

26. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 30 obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
 2. utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
 3. zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
 4. wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;
 5. rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów w radiu i telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
 6. umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej MK2022 oraz profilu Facebook MK2022;
 7. publiczne odtworzenie;
 8. wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, a w szczególności w dziele zależnym.

27. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

28. MK2022, jak i poszczególne jej części, w tym warsztaty i koncerty wskazane odpowiednio w pkt 13 i 11 niniejszego regulaminu, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności tych związanych z epidemią Covid-19, mogą być w dowolnym momencie ograniczone lub w inny sposób zmienione co do zasad lub formy ich przeprowadzenia lub uczestnictwa w nich, ewentualnie odwołane. Przyczyny związane z epidemią Covid-19 traktowane są jako siła wyższa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

29. Przy wejściu na teren warsztatów i koncertów realizowanych w ramach MK2022, Organizator może badać temperaturę ciała lub poprosić o okazanie paszportu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Osoby, które nie będą zaszczepione lub odmówią okazania paszportu zostaną dopisane do puli osób objętych limitem wejść do przestrzeni zamkniętych lub miejsc publicznych.

30. Organizator jest uprawniony do odmówienia wstępu na teren warsztatów lub koncertów realizowanych w ramach MK2022, Uczestnikowi, który:
1) narusza obowiązujące zasady i wytyczne w zakresie higieny, wprowadzone z uwagi na
epidemię COVID-19, w tym odmówi poddania się badaniu temperatury ciała;
2) jest zarażony wirusem SARS-CoV-2, miał kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik
testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub wykazuje typowe symptomy zarażenia wirusem
SARS-CoV-2 (typowymi symptomami są np. gorączka, pogorszenie lub utrata smaku lub
węchu, niezależnie od ich nasilenia).

Organizator „MK2022”

Dom Kultury „Białogon”

Kontakt: Tel.: 413452737;