do pobrania PDF

Informacje ogólne:

1. Organizator:

Dom Kultury „BIAŁOGON”, Kielce ul. Pańska 1a,

Tel. 413452737; www.dkbialogon.pl, e–mail: sekretariat@dkbialogon.pl

2. Termin:

Od 9 stycznia do 15 stycznia 2021r.

3. Miejsce warsztatów (studio – zajęcia online):

Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1a w Kielcach.              

4. Cel:

– Edukacja kulturalna i artystyczna z zakresu śpiewu, gry na gitarze elektrycznej, basowej i perkusji, obsługi urządzeń muzycznych;

– integracja środowiska muzycznego, w tym muzyków początkujących z profesjonalnymi artystami,

– propagowanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Muzycznej Kuźni – warsztaty Kielce 2021”, przyjmuje się nazwę skróconą: „MK2021”.

6. Oficjalnym źródłem informacji na temat MK2021 jest strona internetowa: www.muzycznakuznia.pl.

7. Program:

Program „MK2021” składa się z trzech części w formie online: warsztatów „NZR – rozgrzewka”, koncertu i zajęć Master Class.

8. Na potrzeby organizacyjne, programowe i płatności warsztaty zostały podzielone wg. Harmonogramu MK2021 (zamieszczony poniżej – punkt 13).

9. Prowadzący warsztaty online MK2021:

a) Gitara elektryczna: Rafał Pitula, Jacek Królik, Jacek Krzaklewski

b) Gitara basowa: Dariusz Jurkowski, Leszek Biolik

c) Perkusja: Krzysztof Pitula, Paweł Dobrowolski

d) Wokal: Katarzyna Lisowska, Aleksandra Królik

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących przed i w trakcie MK2021.

11. Koncert online:

W ramach MK2021 odbędzie się następujący koncert w formie online:

– „Największy Zespół Rockowy – rozgrzewka” – 10.01.2021 (platforma streamingowa warsztatów).

12. Koncert ma charakter otwarty (darmowy dostęp do transmisji).

13.  Harmonogram MK2021:

Moduł „Największy Zespół Rockowy – rozgrzewka”

Sobota (09 stycznia 2021) warsztaty online

– gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) – godzina 10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30, 

– perkusja (Krzysztof Pitula) – godzina 15:00 – 16:30, 17:00 – 18:30

– wokal (Katarzyna Lisowska) – cała sobota; konsultacje indywidualne, ilość miejsc ograniczona

Niedziela (10 stycznia 2021) warsztaty online

– gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 10:00 – 11:30,  12:00 – 13:30

– wokal (prowadzący Katarzyna Lisowska) godzina 15:00 – 16:30, 17:00 – 18:30

Koncert „Największy Zespół Rockowy” – godzina 20:00

Moduł „Master Class”

Poniedziałek (11 stycznia 2021) warsztaty online

– gitara elektryczna (prowadzący Jacek Królik) – godzina 12:00 – 14:00, 15:00 – 17:00, 

Wtorek (12 stycznia 2021) warsztaty online

– klasa gitary basowej (prowadzący Leszek Biolik):  – godzina 12:00 – 14:00, 15:00 – 17:00

Środa (13 stycznia 2021) warsztaty online

– klasa perkusji (Paweł Dobrowolski) – godzina 12:00 – 14:00 , 15:00 – 17:00

Czwartek (14 stycznia 2021) warsztaty online

– gitara elektryczna (prowadzący Jacek Krzaklewski i Jacek Królik) – godzina 12:00 – 14:00, 
15:00 – 17:00

Piątek (15 stycznia 2021) warsztaty online

– klasa wokalu (Aleksandra Królik) – godzina 12:00 – 14:00, 15:00 – 17:00

14. Warunki uczestnictwa w warsztatach MK2021 (online):

– zarejestrowanie konta na platformie https://online.muzycznakuznia.pl/

– zalogowanie się na platformie za pośrednictwem stworzonego konta

– wybór poszczególnego warsztatu w dziale “Transmisja” i opłacenie go poprzez formularz wygenerowany automatycznie na platformie (przelew24)

– zameldowanie się w dniu warsztatów o danej godzinie za pomocą niniejszej strony

– wykupienie dostępu do transmisji jest równoznaczne z zapisaniem się na dany warsztat oraz akceptacją regulaminu MK2021.

15. Koszt uczestnictwa:

Moduł Największy Zespół Rockowy
– Każda z klas instrumentalnych – 30 zł
– Klasa wokalna z zajęciami indywidualnymi – 50 zł (tylko 10 miejsc)
– Pakiet do wszystkich klas NZR (bez wokalnych zajęć indywidualnych) 80 zł

Moduł Master Class
– Klasa gitary elektrycznej (11 i 14 stycznia)  – 50 zł
– Klasa gitary basowej (12 stycznia) – 40 zł
– Klasa perkusji (13 stycznia) – 40 zł
– Klasa wokalu (15 stycznia) – 40 zł
– Pakiet wszystkich Master Class – 110 zł

Pakiet na wszystkie warsztaty (bez zajęć indywidualnych z wokalu) – 160 zł

16. Sposób płatności:

– Szybki przelew (przelew24) wygenerowany po wyborze zajęć na platformie https://online.muzycznakuznia.pl/

17. Wycofanie z uczestnictwa i zwrot wpłat:

Po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w MK2021 jej zwrot jest niemożliwy.

18. Zgłoszenie do udziału w MK2021 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Dane osobowe uczestników MK2020 będą przetwarzane na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U 2018, poz.1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1)

20. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w MK2021.

21. Uczestnicy MK2021 wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 31 regulaminu.

22. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 30 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

d) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

e) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

f) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej MK2021 oraz profilu Facebook MK2021;

g) publiczne odtworzenie;

h) wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, a w szczególności w dziele zależnym.

23. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

24. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.

Organizator „MK2021”

Dom Kultury „Białogon”

Kontakt: Tel.: 413452737;

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest :

Dom Kultury „BIAŁOGON”

Ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce

Tel. 41 345 27 37, sekretariat@dkbialogon.pl

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl lub pod numerem telefonu  +48 795626770

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora  danych  szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy  (art.6 ust. 1 lit. b: art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO) ; Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
 3. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych, (art.6 ust. 1 lit. a; RODO): Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.

ADMINISTRATOR OŚWIADCZA ŻE :

 • Dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych, jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa
 • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).